1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. QUY TẮC NỐI ÂM, NUỐT ÂM, NUỐT…

https://www.duolingo.com/profile/Thongdeptr

QUY TẮC NỐI ÂM, NUỐT ÂM, NUỐT TỪ THEO GIỌNG ANH MỸ (phần 2)

C: NUỐT TỪ 1) Âm “e dài” là âm trong các từ: he, we, me, sea, she, … Bây giờ, để đọc các từ heat, weed, meat, seed, sheet, … bạn sẽ ghép như sau:

heat = he + t, weed = we + d, meat = me + t, ….

Như vậy, để đọc “heat”, trước tiên phải đọc “he”, sau đó thêm “t” ở cuối.

Tiếng Việt mình không có âm cuối, vì vậy nhiều người Việt khi đọc tiếng Anh, không đọc âm cuối, và đó là một lý do làm cho việc giao tiếp với người nước ngoài gặp khó khăn. Chú ý rằng trong tiếng Việt, cách đọc khác với cách đọc của tiếng Anh. Ví dụ, xem hai từ “thị” và “thịt”, vần “i” và vần “it” có cách đọc khác nhau, “thịt” không giống như “thị” + “t”. Đây là cách nhìn của mình, nếu ai có ý kiến khác thì xin cho biết.

2) Từ với các nguyên âm khác cũng tương tự. Ví dụ, để đọc “train”, bạn phải đọc “tray” trước, rồi thêm “n” ở cuối:

tray = train + n.

Vài ví dụ khác:

gate = gay + t,

waste = way + st,

mine = my + n,

break = bray + k,

broke = bro + k,

work = were + k, ….

Bây giờ, sau khi biết cách đọc từ như trên, bạn có thể dễ dàng nối từ như sau:

break up = bray + k + up = bray + kup,

get an A = ge + t + an + A = ge + ta + nA

take it or leave it = ta+k + it + or + lee + v + it = ta + kit + or + lee + vit, …

Ví dụ sau có thể làm bạn bất ngờ : các từ “him, her, them” không chỉ có một cách đọc như bạn nghĩ; mỗi từ đều có hai cách đọc: có phụ âm đầu (khi phía trước là một nguyên âm) và không có phụ âm đầu (khi phía trước là một nguyên âm - và trong trường hợp này, ta có thể nối). Như vậy: take him = ta + k + (h) im = ta + kim, gave her = gay + v + (h) er = gay + ver, ….

Hãy vận dụng những quy tắc trên để nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình nhé cả nhà

.........................................................................Nguồn Oxford

August 12, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.