"Cáihộpđỏđóchứanhiềubáocáoquantrọngkhông?"

Translation:Does that red box contain many important reports?

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

Cái hộp đỏ đó có chứa nhiều báo cáo quan trọng không?

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.