"Everything has its beauty but not everybody sees it."

Translation:Mọi thứ có vẻ đẹp của nó nhưng không phải mọi người đều thấy nó.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

Mọi thứ đều có vẻ đẹp của riêng nó nhưng không phải ai cũng thấy nó.

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.