1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "She usually goes swimming at…

"She usually goes swimming at half past eight."

Translation:Cô ấy thường xuyên đi bơi lúc tám giờ rưỡi.

August 14, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/CatherineDao

8 giờ rưỡi and tám giờ rưỡi là giống nhau :)))


https://www.duolingo.com/profile/HangNguyenMinh

Khác nhau về chữ và số


https://www.duolingo.com/profile/Sylvia_Nguyen

Nhưng nhiều người phải tập viết bằng tiếng Việt. Nếu mình viết số tám bằng số 8, mình làm sao biết đánh vần đuợc?


https://www.duolingo.com/profile/David220118

Ugh . . DL, you are killing me with this course.


https://www.duolingo.com/profile/AnhTinWIn

No one in real life ever uses english like this, might be a european thing. Half past eight...

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.