1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Bạn có muốn dành thời gian v…

"Bạn muốn dành thời gian với gia đình không?"

Translation:Do you want to spend time with your family?

August 17, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/profile/MaxSieg

i am always confused on are they asking me to include "the" into the translation or not....


https://www.duolingo.com/profile/Dave22493

''Do you want to spend time with the family?''


https://www.duolingo.com/profile/GrahamRawlinson

How would you write 'with the family'?


https://www.duolingo.com/profile/stan369045

Seems ridiculous to me too


https://www.duolingo.com/profile/GrahamRawlinson

This set has too many items where you need to guess what they want.


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Dành : giữ lại để sau này dùng hoặc để lại cho ai, "dành dụm" (spend, ...).

Giành : cố dùng sức lực để đạt được, để lấy về được cho mình, "giành giật" (Earne, Achieve, Reach, ...).

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.