1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You will count from one to f…

"You will count from one to five."

Dịch:Bạn sẽ đếm từ một đến năm.

August 19, 2016

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HuynNh4

Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Oanh_oanh_123

Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5.

August 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HuynNh4

Rõ ràng số đếm mà viết như thế lại thông báo sai là sao nhỉ ???

September 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trang227036

bạn sẽ đếm từ một đến 5

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/okikagu

mk ghi "Bạn sẽ đếm từ 1 đến 5 " cũng sai luôn

March 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/maitranhon

Đáp án tào lao. Số hay chữ đều được

October 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Trong câu này có hai cụm từ đọc nối âm "You will" và "from one". Ai giải thích giúp cách đọc nối âm "you will" trong câu này ?

November 20, 2019, 7:24 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.