1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Cô ấy dùng một cái ly lớn."

" ấy dùng một cái ly lớn."

Translation:She uses a big glass.

August 19, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/OleHermes

Alternative: ly lớn - cốc to


https://www.duolingo.com/profile/minhtri2412

Sao mình nghe là "Cô ấy ít dùng một cái ly lớn" nhỉ

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.