1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Life becomes harder when I l…

"Life becomes harder when I live for other people, but it also becomes prettier and happier."

Translation:Cuộc sống trở nên khó hơn khi tôi sống cho người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

August 20, 2016

0 Comments

Sorted by top post
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.