1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Bạn là một phụ nữ."

"Bạn một phụ nữ."

Translation:You are a woman.

August 22, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DavidLuu5

shouldnt this be đàn bà ?


https://www.duolingo.com/profile/Joeyphosho

Ban literally means friend.


https://www.duolingo.com/profile/hongpht8

Đàn ông guy ???

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.