Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today there is more wind than yesterday."

Dịch:Hôm nay có nhiều gió hơn hôm qua.

2 năm trước

0 Nhận xét