Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Miku_Light

Nào cùng khám phá vũ trụ qua các từ bằng tiếng anh nhé các bạn

A. Outer Space /ˈaʊ.təʳ speɪs/ - không gian ngoài khí quyển

 1. galaxy /ˈgæl.ək.si/ - ngân hà
 2. comet /ˈkɒm.ɪt/ - sao chổi
 3. (Big Dipper) constellation /kɒnt.stəˈleɪ.ʃən/ - chòm sao (chòm Đại Hùng)
 4. star /stɑːʳ/ - ngôi sao
 5. meteor /ˈmiː.ti.ɔːʳ/ - sao băng
 6. orbit : quỹ đạo
 7. asteroid: tiểu hành tinh

B. The Solar System /ðə ˈsəʊ.ləʳ ˈsɪs.təm/ - hệ mặt trời

 1. Lunar eclipse /ˈluː.nəʳ ɪˈklɪps/ - nguyệt thực
 2. sun /sʌn/ - mặt trời
 3. earth /ɜːθ/ - trái đất
 4. moon /muːn/ - mặt trăng
 5. Solar eclipse /ˈsəʊ.ləʳ ɪˈklɪps/ - nhật thực

C. The Planets /ðə ˈplæn.ɪts/ - Các hành tinh

 1. Mercury /ˈmɜː.kjʊ.ri/ - sao Thủy
 2. Venus /ˈviː.nəs/ - sao Kim
 3. Earth /ɜːθ/ - trái đất
 4. Mars /mɑːz/ - sao
 5. Jupiter /ˈdʒuː.pɪ.təʳ/ - sao Mộc
 6. Saturn /ˈsæt.ən/ - sao Thổ
 7. Uranus /ˈjʊə.rən.əs/ - sao Thiên Vương
 8. Neptune /ˈnep.tjuːn/ - sao Hải Vương
 9. Pluto /ˈpluː.təʊ/ - sao Diêm Vương
 10. asteroid /ˈæs.tər.ɔɪd/ - hành tinh nhỏ
 11. orbit /ˈɔː.bɪt/ - quỹ đạo
 12. telescope /ˈtel.ɪ.skəʊp/ - kính thiên văn

Từ vựng tiếng anh về vũ trụ - không gian

Nguồn Internet

5
1 năm trước

10 Nhận xét