1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "The artists practice dancing…

"The artists practice dancing."

Translation:Những nghệ sĩ luyện tập múa.

August 25, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

Những nghệ sĩ đang tập khiêu vũ. Cũng sai là sao? Dịch vớ vẩn.


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Ngữ pháp Tiếng Anh, hai động từ không kế tiếp nhau, nên động từ "dance" chuyển thành danh động từ "dancing" chứ không phải ở thì tiếp diễn. Bạn chỉ sai từ "đang", còn "múa /nhảy /khiêu vũ" hoặc "luyện tập /tập luyện /tập /luyện" không sai đâu bạn @hai !

~ English grammar, two verbs are not contiguous, so the verb "dance" changed to the gerund "dancing", not in the continuous tense.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.