1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "The artists practice dancing…

"The artists practice dancing."

Translation:Những nghệ sĩ luyện tập múa.

August 25, 2016

1 Comment

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

Những nghệ sĩ đang tập khiêu vũ. Cũng sai là sao? Dịch vớ vẩn.

July 8, 2018
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.