https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

A teacher’s story (Câu chuyện của một nhà giáo) dịch thuật đúng nghĩa

A teacher’s story Câu chuyện của một nhà giáo

There is a story many years ago of an elementary teacher. Her name was Mrs. Thompson.

Câu chuyện của Cô Thompson, một giáo viên dạy tiểu học đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi.

There is a story many years ago of an elementary teacher. Her name was Mrs. Thompson. And as she stood in front of her 5th grade class on the very first day of school, she told the children a lie. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. But that was impossible, because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy.

Câu chuyện của Cô Thompson, một giáo viên dạy tiểu học đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi. Ngày tựu trường, đứng trước cửa phòng lớp 5, cô đã nói một điều không thật lòng với các em nhỏ. Như phần đông các giáo viên, cô quan sát bọn học trò rồi nói rằng cô yêu tất cả các em như nhau. Nhưng chuyện đó không thể, bởi ngay hàng ghế đầu, ngồi thụp xuống ghế là một cậu nhóc tên là Teddy.

Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with the other children, that his clothes were always messy and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's and then putting a big "F" at the top of his papers.

Cô Thompson đã theo dõi Teddy từ năm ngoái rồi; thằng bé chơi không tốt với bạn, quần áo thì lúc nào cũng bẩn thỉu, luộm thuộm rồi cần phải tắm rửa thường xuyên nữa chứ. Và Teddy có thể là khó ưa đó. Đỉnh điểm là cô Thompson thực sự bực bội khi chấm bài em với một điểm X đậm bằng một cây bút đỏ to tướng và rồi cho em một điểm “F” khổng lồ trên đầu bài thi.

At the school where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child's past records and she put Teddy's off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise.

Trường học nơi cô Thompson dạy, giáo viên phải xem lại hồ sơ năm trước của từng em và rồi cô đã để hồ sơ của Teddy xuống cuối cùng. Tuy nhiên, khi xem hồ sơ của em, cô đã rất đỗi ngạc nhiên.

Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners...he is a joy to be around."

Giáo viên lớp một của Teddy viết, “Teddy là một đứa trẻ lanh lợi, thông minh lúc nào cũng vui cười hớn hở. Em làm bài rất cẩn thận và tác phong tốt … em là niềm vui của những người bên cạnh.”

His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well-liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness and life at home must be a struggle."

Giáo viên lớp hai của em viết, "Teddy là một học sinh xuất sắc, các bạn cùng lớp ai cũng yêu em, nhưng em gặp khó khăn vì mẹ em mắc bệnh nan y và cuộc sống gia đình ắt phải lắm gian nan, vất vả.”

His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best but his father doesn't show much interest and his home life will soon affect him if some steps aren't taken."

Giáo viên lớp 3 viết, “Mẹ em qua đời đã làm em thêm khó nhọc. Em đã cố hết sức mình nhưng bố em không quan tâm lắm và cuộc sống gia đình em sớm ảnh hưởng tới em nếu chúng ta không can thiệp.”

Teddy's fourth grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends and sometimes sleeps in class."

Giáo viên lớp 4 viết, “Teddy không còn cởi mở và bê tha việc học ở trường. Em không có nhiều bạn bè và thỉnh thoảng còn ngủ gục trong lớp.”

By now, Mrs. Thompson realized the problem and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy's. His present was clumsily wrapped in the heavy, brown paper that he got from a grocery bag.

Nhưng hiện giờ, cô Thompson đã hiểu ra vấn đề và hổ thẹn với chính mình. Cô cảm thấy thậm chí còn hổ thẹn hơn khi bọn nhóc mang tặng cô quà Giáng sinh được gói giấy sặc sỡ và quấn ru-băng xinh xắn, ngoại trừ cậu nhóc Teddy. Quà của cậu được gói vụng về trong một mảnh giấy thô kệch màu nâu mà cậu đã lấy từ một chiếc giỏ đựng thức ăn.

Mrs. Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the children started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing and a bottle that was one quarter full of perfume. She stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on, and dabbing some of the perfume on her wrist.

Cô Thompson đã vất vả lắm mới mở được món quà của cậu bé nằm giữa những gói quà khác. Vài em nhỏ phá lên cười khi thấy chiếc vòng kim cương giả khuyết vài viên đá kèm lọ nước hoa chỉ còn 1/4 chai. Bọn nhóc im bặt thôi không cười nữa khi cô Thompson kêu lên chiếc vòng đẹp quá, vừa đeo vào tay, cô vừa chấm nhẹ nước hoa lên cổ tay mình.

Teddy stayed after school that day just long enough to say, "Mrs. Thompson, today you smelled just like my Mom used to." After the children left she cried for at least an hour. On that very day, she quit teaching reading, and writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children.

Hôm đó Teddy chỉ nán lại trường một chút để nói “Cô Thompson ơi, hôm nay cô thơm giống y như Mẹ của con hồi trước vậy.” Sau khi bọn trẻ ra về rồi thì cô đã khóc ít nhất là một tiếng đồng hồ. Đó chính là ngày mà cô thôi không dạy đọc, thôi không dạy viết, và thôi không dạy số học nữa. Cô bắt đầu dạy trẻ con.

Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind seemed to come alive. The more she encouraged him, the faster he esponded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the the class and, despite her lie that she would love all the children same, Teddy became one of her "teacher's pets."

Cô Thompson chú ý đặc biệt đến cậu bé Teddy. Khi học cùng cô, đầu óc cậu dường như tươi tỉnh hẳn. Cô càng động viên bao nhiêu thì cậu càng phản ứng nhanh nhẹn hơn bấy nhiêu. Cuối năm ấy, Teddy đã trở thành một trong những học sinh giỏi nhất lớp, và dù cô có nói dối rằng mình sẽ yêu các em như nhau nhưng Teddy đã trở thành một trong những “học trò cưng” của cô rồi.

A year later, she found a note under her door, from Teddy, telling her that she was still the best teacher he ever had in his whole life.

Một năm sau, cô phát hiện một lá thư của Teddy dưới cánh cửa rằng cô vẫn là một nhà giáo tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời của cậu.

Six years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school, second in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life.

Rồi 6 năm trôi đi, cô lại nhận được một lá thư khác của Teddy. Cậu viết rằng mình đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ nhì trong lớp, và cô vẫn là một người giáo viên tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời của cậu.

Four years after that, she got another letter, saying that while things had been tough at times, he'd stayed in school, had stuck with it, and would soon graduate from college with the highest of honors. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he ever had in his whole life.

4 năm sau, cô nhận được 1 lá thư khác kể rằng đôi khi mọi chuyện rất gian nan nhưng cậu vẫn học ở trường, vẫn duy trì việc học, và sẽ sớm tốt nghiệp đại học với bằng cấp cao nhất, vinh dự nhất. Cậu cam đoan rằng cô vẫn là người giáo viên tuyệt vời nhất và cậu yêu mến nhất trong cuộc đời mình.

Then four more years passed and yet another letter came. This time he explained that after he got his bachelor's degree, he decided to go a little further. The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had. But now his name was a little longer. The letter was signed, Theodore F. Stollard, M.D.

Rồi 4 năm nữa lại qua đi và một lá thư nữa lại được gửi đến vào mùa xuân. Lần này cậu giải thích sau khi lấy bằng cử nhân, cậu quyết định học lên cao chút nữa. Lá thư giải thích rằng cô vẫn là người giáo viên tuyệt vời nhất và cậu yêu mến nhất từ trước tới giờ. Nhưng lần này tên của cậu dài hơn một chút. Lá thư được ký tên là Theodore F. Stollard, M.D. (Bác sĩ y khoa Theodore F. Stollard)

The story doesn't end there. You see, there was yet another letter that spring. Teddy said he'd met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit in the place at the wedding that was usually reserved for the mother of the groom.

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Bạn thấy đó, lại một lá thư nữa được gửi đến vào mùa xuân. Teddy cho biết cậu đã gặp một cô gái và sắp sửa kết hôn cùng cô ta. Cậu giải thích bố cậu đã qua đời cách đây vài năm và cậu phân vân không biết cô Thompson có thể đồng ý ngồi ở ghế thường dành cho mẹ chú rể trong tiệc cưới của mình hay không.

Of course, Mrs. Thompson, did. And guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. And she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together.

Dĩ nhiên là cô Thompson đồng ý. Và bạn đoán được chuyện gì không nào? Cô đã mang chiếc vòng tay, chiếc vòng kim cương giả bị khuyết hạt. Rồi cô cũng đảm bảo sẽ xức nước hoa mà Teddy nhớ rằng mẹ cậu cũng đã xức nhân dịp Giáng sinh năm rồi cùng với cậu.

They hugged each other, and Teddy whispered in Mrs. Thompson's ear, "Thank you, Mrs. Thompson, for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference."

Họ ôm nhau, rồi Teddy thì thầm vào tai cô Thompson rằng “Cảm ơn cô đã tin tưởng em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy quan trọng và cho em thấy mình có thể làm nên điều khác biệt.”

Mrs. Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you.

Mắt cô Thompson ngấn lệ, cô cũng thì thầm lại rằng, "Teddy, tất cả đều không phải như thế đâu. Chính em mới là người chỉ cho cô biết rằng cô có thể làm nên điều khác biệt. Mãi đến lúc gặp em cô mới biết dạy dỗ là như thế nào.”

nguồn http://tratu.coviet.vn/

August 26, 2016

46 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/...Chul...

ý nghĩa lắm like bn

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn bạn

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Haru...Haru

Hay lắm bạn .1 like nha

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

ừ cảm ơn bạn nhiều

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

1 like

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn bạn

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/riricho-sama

1 like

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/riricho-sama

ý nghĩa và hay,dịch đúng

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn bạn

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

thanks

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocthach0.

Cái này quen lắm

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

vâng câu chuyện này mình lấy trên mạng và tự dịch lại

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocthach0.

tự dịch??

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

ừ và tất nhiên cũng phải có chút hỗ trợ

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/katanina18

cảm động sâu sắc cho bn 1 like

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn bạn

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_jack_frost_

hay

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/maihuonglovely

hay thật đấy tặng bạn 1 lingot

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn bạn

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/baby_cry

hay thật,1 ling và một like

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

thanks

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ngoc.Lien

doc rui

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

vậy bạn đọc phần dịch chưa

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ngoc.Lien

Rùi luôn

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cho2000lings

không hiểu lắm

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

kì tích noãn noãn hay ngôi sao thời trang

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cho2000lings

Ngôi sao thời trang

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

bạn chơi game đó à

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cho2000lings

Ừa

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Lovelygirl_2004

cực like

August 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn bạn nhiều

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Lovelygirl_2004

kcj

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

:);)

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ViiApple

hay lam 10000000000000 like

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

thanks

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dongochuyen_5

cho bn 1lings nha

August 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

bạn thật tốt

August 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Annered...

hay lắm,1like

August 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

thanks

August 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dongochuyen_5

cho bn 1like nha

August 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_emma_2002_

cảm ơn bạn nhiều

August 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/FakeDanTDM

cho bạn 1like

August 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/QH.19

vote

March 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TngKhangPh

cam dong qua

July 13, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.