Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

[Song ngữ] 12 tín hiệu được cơ thể gửi đến để báo hiệu chúng ta đã quá căng thẳng

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 120

12 signals our body sends to tell us we are too stressed

12 tín hiệu được cơ thể gửi đến để báo hiệu chúng ta đã quá căng thẳng

Our body is an incredibly complex machine that reacts not only to external changes but to internal ones too. Dr. Susan Babel, a psychologist who specializes in depression, suggested quite an interesting theory about our body signals.

Cơ thể chúng ta là một cỗ máy phức tạp đến khó tin, nó phản ứng không chỉ với những thay đổi bên ngoài mà còn với những thứ bên trong nữa. Tiến sĩ Susan Babel, một nhà tâm lý học chuyên về trầm cảm, đã đề xướng một giả thuyết khá thú vị về các tín hiệu cơ thể của chúng ta.

Bright Side would like to share some illustrations that demonstrate Babel’s theory, as well as simple recommendations on how to cope with emotional problems.

Bright Side muốn chia sẻ một số hình ảnh minh họa chứng minh cho lý thuyết của Babel, cũng như các lời khuyên đơn giản về cách đối phó với các vấn đề tâm lý.

Imgur

The psychologist considers discomfort and pain to be the signals of anxiety: secret fears, unresolved issues. Chronic pain is a symptom of stress and emotional problems, especially when there are no physical injuries.

Các nhà tâm lý học cho rằng sự khó chịu và đau đớn là các tín hiệu của sự lo âu: những nỗi lo sợ bí mật, các vấn đề chưa được giải quyết. Đau mãn tính là một triệu chứng của sự căng thẳng và vấn đề tâm lý, đặc biệt là khi không có các chấn thương vật lý.

Head/Đầu

Imgur

Too much stress is the main cause of any headache. It can happen because of worries about possible failures, little things, or constant rushing.

Quá nhiều căng thẳng là nguyên nhân chính của bất kỳ cơn đau đầu nào. Nó có thể xảy ra vì những lo lắng về những thất bại, những điều nhỏ nhặt có thể xảy ra, hoặc liên tục ập đến.

Imgur

Set aside some time for yourself every day. Let yourself relax, and don’t worry about anything for some time. Just take some rest, and don’t feel guilty about this. Your productivity will only be boosted thanks to this time spent in peace and quiet. And you won’t be suffering from headaches anymore.

Dành một chút thời gian cho bản thân mỗi ngày. Hãy để bản thân của bạn thư giãn, và đừng lo lắng về bất cứ điều gì trong một thời gian. Chỉ cần nghỉ ngơi, và đừng cảm thấy dằn vặt về việc này. Năng suất của bạn sẽ chỉ được tăng lên nhờ vào thời gian được dùng trong sự bình yên và êm ả này. Và bạn sẽ không phải chịu đau đớn từ những cơn đau đầu nữa.

Neck/Cổ

Imgur

Pain in the neck signifies the burden of resentment towards other people and dissatisfaction with our own imperfections. Our neck hurts when we can’t forgive someone or ourselves.

Đau ở cổ là biểu hiện gánh nặng của sự bực bội đối với người khác và sự không hài lòng với những điều không hoàn hảo mà chúng ta sở hữu. Cổ của chúng ta bị tổn thương khi chúng ta không thể tha thứ cho một ai đó hoặc chính bản thân chúng ta.

Imgur

Change your attitude towards yourself and others. People don’t want to hurt you most of the time. And you don’t have to meet your own strict expectations. Take it easy, and learn to forgive. It’s also important to think more about the things you love.

Thay đổi thái độ của bạn đối với bản thân và những người khác. Trong hầu hết thời gian mọi người đều không muốn làm tổn thương bạn. Và bạn không cần phải đáp ứng những mong đợi nghiêm ngặt của riêng bạn. Thả lỏng, và học cách tha thứ. Nó cũng quan trọng để suy nghĩ nhiều hơn về những điều bạn yêu thích.

Shoulders/Vai

Imgur

Shoulder pain is caused by emotional burdens and constant pressure. Maybe someone really puts pressure on you. Or maybe you can’t make an important decision and start carrying this heavy burden.

Đau vai là do các gánh nặng tâm lý và sự áp lực thường xuyên gây ra. Có lẽ ai đó thực sự gây áp lực cho bạn. Hoặc có lẽ bạn không thể đưa ra một quyết định quan trọng và bắt đầu phải mang gánh nặng này.

Imgur

Try to share the load with a close friend — you’ll feel relieved. Even if you just talk through your worries, you won’t have to cope with the difficulties only by yourself. And maybe this will help to find a simple solution to your problem.

Hãy cố gắng chia sẻ truyền tải đến một người bạn thân — bạn sẽ cảm thấy khuây khoả. Thậm chí nếu bạn chỉ nói về những mối lo lắng của bạn, bạn sẽ không phải một mình đối phó với những khó khăn. Và có lẽ điều này sẽ giúp tìm ra một giải pháp đơn giản cho vấn đề của bạn.

Upper Back/Lưng trên

Imgur

A lack of emotional support and close people around us can manifest itself in upper back pain. This happens when we subconsciously feel unloved and unappreciated.

Thiếu sự hỗ trợ tình cảm và sự gần gũi của mọi người xung quanh có thể là biểu hiện của chính cơn đau lưng trên. Điều này xảy ra khi tiềm thức của chúng ta cảm thấy không được yêu thương và không được cảm thông.

Imgur

Communicate more with different people. Don’t focus on yourself — be open and friendly. Meet new people, go on dates. And most importantly, don’t hold back feelings of affection.

Giao tiếp nhiều hơn với những dạng người khác nhau. Đừng lấy bản thân mình làm trọng tâm — hãy cởi mở và thân thiện. Gặp gỡ những người mới, tiếp tục các buổi hẹn. Và quan trọng nhất, không giữ lại các cảm xúc của tình cảm.

Lower Back/Lưng dưới

Imgur

If we have any financial worries, our lower back may hurt. Maybe we’re secretly obsessed with the idea of living a rich life, or maybe the people around us make us worry about money all the time.

Nếu chúng ta có bất kỳ khoản lo lắng về tài chính nào, lưng dưới của bạn có thể bị tổn thương. Có lẽ chúng ta đã âm thầm bị ám ảnh với suy nghĩ về một cuộc sống giàu có, hoặc có thể là những người xung quanh luôn làm cho chúng ta lo lắng về tiền bạc.

Imgur

Money can’t buy us happiness. It may sound like a cliché, but it’s the truth. Therefore, just stop worrying! The best things in life are free. Do what you love, and this will bring you not only joy but the profit as well.

Tiền bạc không thể mua cho chúng ta sự hạnh phúc. Nó nghe có vẻ giống như một lời sáo rỗng, nhưng đó là sự thật. Vì vậy, chỉ việc ngừng lo lắng là xong! Những điều tốt nhất trong cuộc sống là sự tự do. Hãy làm những gì bạn yêu thích, và điều này sẽ mang lại cho bạn không chỉ có niềm vui, mà còn có những lợi ích tốt đẹp nữa.

Elbows/Khuỷu tay

Imgur

Elbow pain signifies a lack of flexibility and an unwillingness to compromise. We probably resist some important changes that may occur in our lives, or we’re subconsciously afraid of something new.

Đau khuỷu tay là biểu hiện của sự thiếu linh hoạt và sự không sẵn sàng thỏa hiệp. Chúng ta có thể chống lại một số thay đổi quan trọng có thể xảy ra trong cuộc sống, hoặc tiềm thức của chúng ta sợ một cái gì đó mới mẻ.

Imgur

Sometimes we may think that life is too tough and complicated. But it only feels like this. Maybe we just make things look complicated. Be flexible, and don’t spend your energy on fighting things you’re not able to affect.

Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng cuộc sống quá khó khăn và phức tạp. Nhưng hãy chỉ cảm thấy như thế này. Có lẽ chúng ta chỉ làm những điều trông có vẻ phức tạp. Hãy linh hoạt lên, và đừng phun phí năng lượng của bạn để đương đầu với những điều bạn không thể chạm đến được.

Hands/Tay

Imgur

Pain in the hands means someone really needs a friend, to have some rest, and to just have a conversation with good people. If your hands hurt, it’s better for you to come out of your shell.

Đau ở tay có nghĩa là một người nào đó thực sự cần một người bạn, để đôi lúc dựa vào, và chỉ muốn trò chuyện với những người tốt. Nếu bàn tay của bạn bị tổn thương, tốt nhất là bạn nên thoát ra khỏi chiếc vỏ bọc của mình.

Imgur

Try to make some new friends. Go to lunch with your work associates. Buy tickets for a sports event or go to a concert. Try to feel that you’re part of the crowd. Don’t hesitate to talk to new people because you never know where you can find a good friend.

Cố gắng kết thêm những người bạn mới. Đi ăn trưa với các cộng sự của mình. Mua vé cho một sự kiện thể thao hoặc đi đến một buổi hòa nhạc. Hãy thử cảm nhận rằng bạn là một phần của đám đông. Đừng ngần ngại bắt chuyện với những người mới bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được nơi bạn có thể tìm thấy một người bạn tốt.

Hips/Hông

Imgur

People who are used to comfort and love living a predictable life may suffer from pain in the hips. Fear of change and making big decisions and an unwillingness to bring something new into life are the causes of hip pain.

Những người đã từng có một dự đoán trước về một cuộc sống nhàn hạ và vui sướng có thể bị đau ở hông. Nỗi sợ thay đổi và việc đưa ra những quyết định lớn và sự không sẵn sàng mang đến một cái gì đó mới mẻ vào cuộc sống là những nguyên nhân gây ra đau hông.

Imgur

Don’t resist the natural course of life. Life’s moving. It changes, and, therefore, life’s interesting. Think of all life changes as exciting adventures. And don’t put off any important decisions.

Đừng cố cưỡng lại các dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Những chuyển động của cuộc sống. Nó thay đổi, và, do đó, cuộc sống thật thú vị. Hãy suy nghĩ về tất cả những thay đổi cuộc sống như những cuộc phiêu lưu thú vị. Và đừng hoãn lại bất kỳ các quyết định quan trọng nào.

Knees/Đầu gối

Imgur

A big ego is probably the cause of knee pain. Our knees may hurt when we think about ourselves too much and don’t care about others at all. And also when we’re absolutely sure the world revolves only around us.

Một cái tôi lớn có lẽ là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu gối. Đầu gối của chúng ta có thể bị tổn thương khi chúng ta nghĩ về bản thân mình quá nhiều mà chẳng quan tâm đến ai khác cả. Và cũng có khi chúng ta hoàn toàn tin chắc rằng thế giới chỉ xoay xung quanh mình.

Imgur

Take a look around — you’re not the only person in the Universe. Be attentive to others. Listen to your friend, help your mother, cover for your coworker. Help people more often. You can also spend some time volunteering.

Hãy nhìn ra xung quanh — bạn không phải là người duy nhất trong Vũ trụ. Hãy chú ý đến những người khác. Hãy biết lắng nghe bạn bè, giúp đỡ mẹ mình, che chở cho đồng nghiệp của bạn. Giúp đỡ mọi người thường xuyên hơn. Bạn cũng có thể dành một chút thời gian cho các hoạt động tình nguyện.

Calves/Bắp chân

Imgur

Calf pain is a sign of emotional tension. Possessiveness, constant worries about a relationship, and crazy jealousy are other causes.

Đau bắp chân là một dấu hiệu của sự căng thẳng về tâm lý. Tính chiếm hữu, những lo lắng liên tục về một mối quan hệ, và sự ghen tuông điên cuồng là những nguyên nhân khác.

Imgur

It’s important to learn to trust your other half. Relax and stop controlling your partner. It may be time to leave anything that bothers you too much or drives you crazy behind you.

Điều quan trọng là bạn phải học cách tin tưởng một nửa của bạn. Thư giãn và ngăn chặn việc kiểm soát đối tác của bạn. Có lẽ đã tới lúc bỏ lại sau lưng bất cứ điều gì làm phiền lòng bạn quá nhiều hoặc làm bạn phát điên.

Ankles/Mắt cá chân

Imgur

Pain in the ankles may mean that we forget about ourselves and need more pleasure in our life. Maybe our work takes all our time, or we don’t take our needs seriously enough and always put our dreams on hold.

Đau ở mắt cá chân có thể có nghĩa là chúng ta quên đi bản thân mình và cần nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Có lẽ công việc chiếm hết tất cả thời gian của chúng ta, hoặc chúng ta không đưa ra những nhu cầu của mình đủ nghiêm túc và luôn giữ chặt những ước mơ.

Imgur

It’s time to pamper yourself. Buy that expensive thing, have a good sleep, try those tasty goodies. Forget about your work for some time, and think about a romantic relationship, for example. Or plan a dream trip.

Đó là thời gian để chiều chuộng bản thân. Mua đồ đắt tiền, có một giấc ngủ tốt, hãy thử những chiếc kẹo ngon.. Hãy quên đi công việc của bạn trong một thời gian, và suy nghĩ về một mối quan hệ lãng mạn, chẳng hạn. Hoặc có kế hoạch về một chuyến đi mà bạn mơ ước.

Feet/Đôi bàn chân

Imgur

Apathy can be a cause of foot pain. It’s like our body refuses to move forward. It’s like we’re afraid of life and don’t see the point of moving forward. When we subconsciously think that everything goes wrong and our whole life is a big failure, our feet hurt.

Sự thờ ơ có thể là một nguyên nhân gây đau bàn chân. Nó giống như là cơ thể của chúng ta không chịu bước về phía trước. Nó giống như việc chúng ta sợ cuộc sống và cũng không nhìn thấy được điểm di chuyển về phía trước. Khi tiềm thức của chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đang đi sai hướng và toàn bộ cuộc sống của mình là một thất bại lớn, đôi chân của chúng ta bị tổn thương.

Imgur

Learn to pay attention to the little joys of life. Look how beautiful the world and the people in it are! Enjoy different tastes, sounds, the wind, and the sun. Adopt a fluffy pet, or try a new hobby. Fill your life with interesting things. Forget all the bad memories, and smile more. Find something that brings you happiness every day!

Hãy học cách chú ý đến những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Nhìn thấy thế giới và những con người ở trong đó đẹp đến mức nào! Hãy thưởng thức những hương vị khác nhau, âm thanh, gió và Mặt Trời. Nuôi một chú thú cưng lông xù, hoặc thử một sở thích mới. Hãy lấp đầy cuộc sống của bạn với những điều thú vị. Hãy quên đi tất cả những kỷ niệm xấu, và mỉm cười nhiều hơn. Hãy tìm một thứ gì đó mang đến cho bạn niềm hạnh phúc mỗi ngày!

The conclusion/Kết luận

The conclusion is simple: love yourself and forgive yourself. Be thoughtful of others, and try not to hold a grudge against other people. Communicate more, smile (because a smile looks so good on you!), and stay healthy!

Tóm lại rất đơn giản: yêu chính mình và tha thứ cho chính mình. Hãy suy nghĩ đến mọi người, và cố gắng không có ác cảm với những người khác. Giao tiếp nhiều hơn, mỉm cười (vì một nụ cười trông rất tốt cho bạn đấy!), và luôn luôn khỏe mạnh!

....................................................................................................................................................Theo Bright Side

.............................................................................................................Tổng hợp và biên dịch bởi ChauLe3

===================================================================

P/S: Hiện tại mình thấy khá nhiều bạn cũng đăng các bài viết song ngữ. Điều này là cực kì tốt, mình ủng hộ. Nhưng các bạn nên chăm chút thật kĩ cho bài viết của mình. Những câu dịch không tự nhiên, dịch sai thì phải sửa lại ngay nhé. Mình đã phát hiện ra một số bạn dịch rất giống Google đó.

21
1 năm trước
18

40 Nhận xét