1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "We are very dangerous."

"We are very dangerous."

Translation:Chúng tôi rất nguy hiểm.

September 1, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Julestheman

So just wondering how would u say "We are in danger"?


https://www.duolingo.com/profile/CUE543705

Thử thách tréo dịch

Tiếng Anh dễ bằng Tiếng Việt. #1# Bạn có biết, cái này là We are in danger toàn là không đúng.

<h1>2</h1>

Biết rằng Tiếng Anh có các nghĩa sau:

Noun: từ dùng cho các loại thành ngữ, từ ngữ, tục ngữ tiếng Anh.

Verb: từ chỉ các từ lấy hỗn từ, ngoài loại này có trong sách từ điển

Adject(ive): từ thuộc nhóm Dictionary, biết rằng cái này rất khó tìm ra các từ trong nhóm

Demonstrative Determiners: Từ cơ bản.

Plural: Từ chỉ số nhiều.

Ngoài ra còn có:

Cơ bản

Động từ

Câu hỏi

Màu sắc

Động vật

Con người

Từ quá khứ

Từ tương lai

Từ hiện tại

Xã hội

Giao tiếp

Chào hỏi.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.


https://www.duolingo.com/profile/CUE543705

Bạn đã bao giờ học về Demonstrative Determiners bao giờ chưa

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.