"I cannot see myself in the mirror. That is not me."

Translation:Tôi không thể bản thân mình trong tấm gương. Đó không phải là tôi.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/thetant
thetant
  • 17
  • 13
  • 4
  • 3

Câu này có lỗi đánh máy nè mod ơi. "Tôi không thấy mình trong tấm gương" chứ đâu phải "tôi không thể mình trong tấm gương"

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.