"I cannot see myself in the mirror. That is not me."

Translation:Tôi không thể bản thân mình trong tấm gương. Đó không phải là tôi.

September 1, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/thetant

Câu này có lỗi đánh máy nè mod ơi. "Tôi không thấy mình trong tấm gương" chứ đâu phải "tôi không thể mình trong tấm gương"

September 1, 2016
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.