1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I like walking."

"I like walking."

Translation:Tôi thích đi bộ.

September 2, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ecYTPuiR

Tôi cũng thích đi bộ.


https://www.duolingo.com/profile/ShadowOfTheHero

why using "đang đi bộ" is wrong here?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Động từ được chia ở thì tiếp diễn thì trước động từ V+ing phải có các trợ động từ : tobe, have, have been, will be, will have been, tobe going to be, had been, were /was.


https://www.duolingo.com/profile/Mimijoy5

I wondered that too

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.