1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Why do you not forgive yours…

"Why do you not forgive yourself?"

Translation:Vì sao bạn không tha thứ cho bản thân mình?

September 3, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/thetant

"Vì đâu bạn không tha thứ cho bản thân" cũng đúng mà mod ơi.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.