"Δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα, εκατό"

Translation:Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred

September 3, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/ApostolosB4

So. much. writting.

September 3, 2016

https://www.duolingo.com/Paco_Escipion
 • 25
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • 14
 • 13
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 14

You do have a point. It takes too long to write this "sentence" and if you are running out of seconds you can even lose the game...

December 20, 2016

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas
 • 14
 • 12
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3

Haha so true :P

September 3, 2016

https://www.duolingo.com/Dmatafonov

I use ipad, so writing that much doesnt make any sence, epecially, if I have to type numbers...

January 13, 2017

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

The dog ate my pencil so I couldn't do my homework.

January 13, 2017

https://www.duolingo.com/Dmatafonov

no, its not the case

here in duolinguo you have to care not only about rememberizing the word from the language you learn, but also about spellngof english words, wich is not native language either. So typing a lot is not efficient to spend time during homework, I do already know numbers in English ;)

January 15, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.