1. Forum
 2. >
 3. Topic: Vietnamese
 4. >
 5. Some Vietnamese poems

Some Vietnamese poems

[deactivated user]

  I don't know if this is suitable. But in the case that you want to check out Vietnamese literature. Here're some poems/epic poems:

  Thu điếu: https://vi.wikisource.org/wiki/Thu_%C4%91i%E1%BA%BFu

  Cái quạt: https://vi.wikisource.org/wiki/C%C3%A1i_qu%E1%BA%A1t

  Cảnh nhàn lúc tuổi già: https://vi.wikisource.org/wiki/C%E1%BA%A3nh_nh%C3%A0n_l%C3%BAc_tu%E1%BB%95i_gi%C3%A0

  Qua đèo Ngang: https://vi.wikisource.org/wiki/Qua_%C4%91%C3%A8o_Ngang_(B%C3%A0_Huy%E1%BB%87n_Thanh_Quan)

  Truyện Kiều: https://vi.wikisource.org/wiki/Truy%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%81u

  September 4, 2016

  5 Comments


  https://www.duolingo.com/profile/kuah

  Perfectly suitable, thanks for sharing!


  https://www.duolingo.com/profile/linhvalinh

  cho bổ sung mấy bài


  https://www.duolingo.com/profile/linhvalinh
  • Đêm nay Bác không ngủ
  • Nhớ con sông quê hương
  • Quê hương tôi
  • Tình quê hương
  • Mẹ tôi
  • Người mẹ Việt
  • Ru
  • Nỗi nhớ
  • Tuyệt vọng
  • Phiêu du
  • Vô vọng
  • Mùa Vu Lan
  • Mẹ ơi! Biển có mênh mông
  • Hoa hồng dâng mẹ

  https://www.duolingo.com/profile/dahac

  Those poems use old words, it's even hard for Viet to understand. Maybe you should start with some Thơ Mới.

  Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.