https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

92 từ vựng tiếng Anh về giao thông

Giao thông là chủ đề rất phổ biến trong cuộc sống. Nó xuất hiện trong các câu chuyện phiếm hàng ngày. Chúng ta cùng học từ vựng tiếng Anh về chủ đề này để "chém gió" với các bạn nước ngoài.

 1. road / roʊd /: đường

 2. traffic / ˈtræfɪk /: giao thông

 3. vehicle / ˈviːəkl /: phương tiện

 4. roadside / ˈroʊdsaɪd /: lề đường

 5. car hire / kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe

 6. ring road / rɪŋ roʊd /: đường vành đai

 7. petrol station / ˈpetrəl ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng

 8. kerb / kɜːrb /: mép vỉa hè

 9. road sign / roʊd saɪn /: biển chỉ đường

 10. pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: vạch sang đường

 11. turning / ˈtɜːrnɪŋ /: chỗ rẽ, ngã rẽ

 12. fork / fɔːrk /: ngã ba

 13. toll / toʊl /: lệ phí qua đường hay qua cầu

 14. toll road / toʊl roʊd /: đường có thu lệ phí

 15. motorway / ˈmoʊtərweɪ /: xalộ

 16. hard shoulder / hɑːrd ˈʃoʊldər /: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe

 17. dual carriageway / duːəl ˈkærɪdʒweɪ /: xa lộ hai chiều

 18. one-way street / wʌn weɪ striːt /: đường một chiều

 19. T-junction / tiː ˈdʒʌŋkʃn /: ngã ba

 20. roundabout / ˈraʊndəbaʊt /: bùng binh

 21. accident / ˈæksɪdənt /: tai nạn

 22. breathalyser / ˈbreθəlaɪzər /: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở

 23. traffic warden / ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe

 24. parking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: máy tính tiền đỗ xe

 25. car park / kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe

 26. parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: chỗ đỗ xe

 27. multi-storey car park / ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe nhiều tầng

 28. parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe

 29. driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: bằng lái xe

 30. reverse gear / rɪˈvɜːrs ɡɪr /: số lùi

 31. learner driver / ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /: người tập lái

 32. passenger / ˈpæsɪndʒər /: hành khách

 33. to stall / stɔːl /: làm chết máy

 34. tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər /: áp suất lốp

 35. traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: đèn giao thông

 36. speed limit / spiːd ˈlɪmɪt /: giới hạn tốc độ

 37. speeding fine / ˈspiːdɪŋ faɪn /: phạt tốc độ

 38. level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao đường cái

 39. jump leads / dʒʌmp liːdz /: dây sạc điện

 40. oil / ɔɪl /: dầu

 41. diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel

 42. petrol / ˈpetrəl /: xăng

 43. unleaded / ˌʌnˈledɪd /: không chì

 44. petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng

 45. driver / ˈdraɪvər /: tài xế

 46. to drive / draɪv /: lái xe

 47. to change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số

 48. jack / dʒæk /: đòn bẩy

 49. flat tyre / flæt ˈtaɪər /: lốp sịt

 50. puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm

 51. car wash / kɑːr wɔːʃ /: rửa xe ô tô

 52. driving test / ˈdraɪvɪŋ test /: thi bằng lái xe

 53. driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: giáo viên dạy lái xe

 54. driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn /: buổi học lái xe

 55. traffic jam / ˈtræfɪk dʒæm /: tắc đường

 56. road map / roʊd mæp /: bản đồ đường đi

 57. mechanic / məˈkænɪk /: thợ sửa máy

 58. garage / ɡəˈrɑːʒ /: gara

 59. second-hand / ˈsekənd hænd /: đồ cũ

 60. bypass / ˈbaɪpɑːs /: đường vòng

 61. services / ˈsɜːrvɪs /: dịch vụ

 62. to swerve / swɜːrv /: ngoặt

 63. signpost / ˈsaɪnpoʊst /: biển báo

 64. to skid / skɪd /: trượt bánh xe

 65. speed / spiːd /: tốc độ

 66. to brake / breɪk /: phanh (động từ)

 67. to accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc

 68. to slow down / sloʊ daʊn /: chậm lại

 69. spray / spreɪ /: bụi nước

 70. icy road / ˈaɪsi roʊd /: đường trơn vì băng

 71. Bus station /bʌs ˈsteɪʃn /: Bến xe

 72. Bus stop / bʌs stɑːp /:.Trạm xe bus

 73. Gas Station / ɡæs ˈsteɪʃn /: Trạm xăng

 74. Highway / ˈhaɪweɪ /: Đường cao tốc

 75. Junction / ˈdʒʌŋkʃn / : Giao lộ

 76. Lane / leɪn /: Làn đường

 77. Car lane / kɑːr leɪn /:Làn xe hơi

 78. Motorcycle lane /ˈmoʊtərsaɪkl leɪn / : Làn xe máy

 79. One-way street / wʌn weɪ striːt /: Đường một chiều

 80. Parking lot / ˈpɑːrkɪŋ lɑːt /: Bãi đậu xe

 81. Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /; Crosswalk / ˈkrɔːswɔːk /: Đường dành cho người đi bộ qua đường

 82. Railroad track / ˈreɪlroʊd træk /: Đường ray xe lửa

 83. Road /roʊd/: Đường nối 2 địa điểm (2 thị trấn, thành phố,…)

 84. Sidewalk / ˈsaɪdwɔːk /: Lề đường

 85. Street : Đường nhựa

 86. Street light / striːt /: Đèn đường

 87. Street sign / striːt saɪn /: Biển báo giao thông

 88. Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông

 89. Tunnel /ˈtʌnl /: Hầm giao thông

 90. Two-way street / tuː weɪ striːt /: Đường hai chiều

 91. Crossroads / ˈkrɔːsroʊdz /: Ngã tư

nguồn : http://langmaster.edu.vn/tu-vung-tieng-anh-giao-tiep-ve-giao-thong-b10i86.html

September 9, 2016

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

a

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

1 ling

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

thanh iu bn nên cho hình ảnh cho mấy cái kia đi

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

nếu mình cho thêm thì các phần sau sẽ bị mất nên mình sẽ xóa ảnh đi

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

ok

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_MaiMai_

like

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

1 ling

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_MaiMai_

thanks

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

like

September 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

1 ling

September 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Phong_

Thanks

September 10, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.