"Convịtăn."

Translation:The duck eats.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/VLngTuytAn

Không có "the" không được à

2 years ago

https://www.duolingo.com/TehVanarch

Đúng rồi.

  1. the duck eats = con vịt (được xác định) ăn

  2. a duck eats = một con vịt ăn

Mà nếu không dùng "the" hoặc "a/an" thì phải dùng số nhiều:

  1. ducks eat = (nói chúng là) vịt ăn

Nếu bạn viết "duck eats" thì ý nghĩa nó hoàn toàn khác với nội dung ở đây. "Duck eats" có nghĩa là "đồ/món ăn có thịt vịt".

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.