1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Con vịt ăn."

"Con vịt ăn."

Translation:The duck eats.

September 10, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/VLngTuytAn

Không có "the" không được à


https://www.duolingo.com/profile/TehVanarch

Đúng rồi.

  1. the duck eats = con vịt (được xác định) ăn

  2. a duck eats = một con vịt ăn

Mà nếu không dùng "the" hoặc "a/an" thì phải dùng số nhiều:

  1. ducks eat = (nói chúng là) vịt ăn

Nếu bạn viết "duck eats" thì ý nghĩa nó hoàn toàn khác với nội dung ở đây. "Duck eats" có nghĩa là "đồ/món ăn có thịt vịt".


https://www.duolingo.com/profile/ADUCCK

Could a duck eat so much that it sinks in water? Asking for a friend


https://www.duolingo.com/profile/ESTERTRIMB1

i mean ducks sink when they die so if they ate poison or to much of one thing that was bad for them then yes (also im a vet)

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.