"The poor cook asked to marry me but I said no."

Translation:Người đầu bếp nghèo đã hỏi cưới tôi nhưng tôi đã nói không.

September 10, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Raphael_SyBo

Awww :(

September 10, 2016
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.