1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "The government has a new pol…

"The government has a new policy to develop social welfare."

Translation:Chính phủ có một chính sách mới để phát triển phúc lợi xã hội.

September 10, 2016

1 Comment

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.