1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Who is able to explain Duoli…

"Who is able to explain Duolingo to me?"

Dịch:Ai có thể giải thích Duolingo cho tôi?

September 11, 2016

2 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.