Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

[Song ngữ] 20 bức ảnh đáng kinh ngạc cho thấy vẻ đẹp tuyệt vời của vũ trụ

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Chúc các bạn một mùa Trung thu vui vẻ. Hôm nay mình sẽ đăng một bài song ngữ thuộc thể loại mà mình rất yêu thích: vũ trụ . Mời các bạn thưởng thức nhé.


20 INCREDIBLE SHOTS SHOWING THE AWESOME BEAUTY OF OUR UNIVERSE

20 BỨC ẢNH ĐÁNG KINH NGẠC CHO THẤY VẺ ĐẸP TUYỆT VỜI CỦA VŨ TRỤ

Imgur

"Two things fill the mind with ever new and increasing admiration and awe: the starry heavens above me and the moral law within me." This is what Immanuel Kant said in the 18th century. Observing the starry sky really does make us feel truly humbled and tiny. The night sky captivates us, and it seems that we never feel more connected to the universe than when standing beneath a canopy of stars. But using modern technologies, we can not only enjoy the stars but also can discover far-away galaxies. With the Spitzer and Hubble Space Telescopes, NASA’s scientists have captured 100 photos of planets, nebulae, and other stunning night sky objects.

We here at Bright Side have selected some of the most amazing shots. Take a tour through the universe and discover how different our world looks when seen through a telescope.

"Hai điều lấp đầy tâm trí tôi bao giờ cũng mới mẻ và tôi ngày càng ngưỡng mộ và kính sợ đó là: bầu trời đầy sao trên đầu tôi và nguyên tắc đạo đức trong tôi." Đây là những gì mà Immanuel Kant đã nói trong thế kỷ thứ 18. Quan sát bầu trời đầy sao thực sự khiến cho chúng ta cảm thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé. Bầu trời đêm quyến rũ chúng ta, và có vẻ như chúng ta không bao giờ cảm thấy được kết nối với vũ trụ nhiều hơn là khi đứng dưới một vòm sao. Nhưng bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại, chúng ta có thể không chỉ được thưởng thức các ngôi sao mà còn có thể khám phá các thiên hà xa xôi. Với kính viễn vọng không gian Spitzer và Hubble, các nhà khoa học của NASA đã chụp 100 bức ảnh của các hành tinh, tinh vân, và các vật thể bầu trời đêm tuyệt đẹp khác.''

Chúng tôi ở đây tại Bright Side đã chọn ra một trong số những bức ảnh tuyệt vời nhất. Hãy làm một tour du lịch xuyên vào vũ trụ và khám phá thế giới của chúng ta trông khác lạ như thế nào khi nhìn qua một kính thiên văn.

Planet Earth/Hành tinh Trái Đất

Imgur

This is our home

Đây là nhà của chúng ta.

Pillars of Creation/Trụ cột của tạo hóa

Imgur

These columns are in fact an accumulation of interstellar hydrogen gas and dust in the Eagle Nebula.

Những cái cột này trong thực tế là một sự tích tụ của khí hydro và bụi giữa các sao trong tinh vân Đại Bàng.

Black hole/Hố đen

Imgur

A giant black hole within one of the tiniest galaxies.

Một lỗ đen khổng lồ trong một trong những thiên hà nhỏ nhất.

The remains of an exploded star/Những gì còn lại của một vụ nổ sao

Imgur

After the star explodes, it becomes a planetary nebula: an expanding, glowing shell of ionized gas.

Sau khi ngôi sao nổ tung, nó trở thành một đám mây hành tinh: một sự nở rộng, phát quang lớp vỏ khí ion hóa.

Supernova/Siêu tân tinh

Imgur

Two interacting stars caused a cosmic explosion. After the explosion, one of the stars lies in the center of the nebula surrounded by the cosmic debris.

Hai ngôi sao tương tác với nhau là nguyên nhân gây ra một vụ nổ vũ trụ. Sau vụ nổ, một trong những ngôi sao nằm ở trung tâm của tinh vân sẽ bị bao quanh bởi các mảnh vỡ vũ trụ.

The concentration of interstellar gas and dust/Nồng độ bụi khí giữa các sao

Imgur

This is an emerging star. It becomes bigger due to the gases which surround it.

Đây là một ngôi sao mới sinh ra. Nó trở nên lớn hơn nhờ các khí bao quanh nó.

The Horsehead Nebula/Tinh vân Đầu Ngựa

Imgur

The delicate folds of gas together with turbulent waves of dust make up a fragile-looking structure that resembles a giant seahorse.

Các nếp gấp tinh tế bởi khí cùng với sóng hỗn loạn của bụi tạo nên một kết cấu mảnh mai trông giống như một con cá ngựa khổng lồ.

The Crab Nebula/Tinh vân Con Cua

Imgur

This nebula, which is located in the Taurus constellation, is a pulsar wind nebula, a remnant of the supernova explosion which occurred in 1054 AD.

Tinh vân này, nằm trong chòm sao Kim Ngưu, là một tinh vân gió sao xung, là tàn dư của vụ nổ siêu tân tinh xảy ra vào năm 1054 Công Nguyên.

The Cat’s Eye Nebula/Tinh vân Mắt Mèo

Imgur

Eleven rings of gas make up this nebula which resembles a magic cat’s eye. The Cat’s Eye is a dying star that throws off shells of glowing gas.

Mười một vòng khí tạo nên tinh vân này giống như một con mắt mèo ma thuật vậy. Mắt Mèo là một ngôi sao đang hấp hối phóng ra các lớp vỏ khí phát quang.

Light echo/Hiệu ứng dội sáng

Imgur

In 2002, one of the stars in the constellation Monoceros suffered a sudden outburst. The star got so big that it became one of the brightest stars ever observed, but then it began to fade rapidly. Having passed through the dust shell, the light wave turned into light echo which can be seen using a telescope.

Năm 2002, một trong những ngôi sao trong chòm sao Kỳ Lân đột ngột bùng nổ dữ dội. Ngôi sao trở nên lớn đến nỗi nó đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất từng quan sát, nhưng sau đó nó bắt đầu mờ dần nhanh chóng. Sau khi đi qua lớp vỏ bụi, sóng ánh sáng biến thành hiệu ứng dội sáng có thể được nhìn thấy bằng cách dùng một kính thiên văn.

The Carina Nebula/Tinh vân Carina

Imgur

Its towers consist of cold gas, hydrogen, and dust.

Tòa tháp tinh vân gồm khí lạnh, hydro và bụi.

The Bubble Nebula/Tinh vân Bong Bóng

Imgur

Blown by the wind from a massive star, the Bubble Nebula lies in the constellation Cassiopeia. This nebula is, in fact, a cloud of gas and dust illuminated by the brilliant star within it.

Được thổi bởi luồn gió từ một ngôi sao lớn, Tinh vân Bong Bóng nằm trong chòm sao Tiên Hậu. Tinh vân này, trên thực tế, là một đám mây bụi khí được chiếu sáng bởi các ngôi sao rực rỡ bên trong nó.

The Cone Nebula/Tinh vân hình Nón

Imgur

The Cone Nebula in the constellation of the Unicorn is a dark pillar of gas and dust. Its reddish veil is produced by glowing hydrogen gas.

Tinh vân hình Nón trong chòm sao Kỳ Lân là một cột trụ tối với khí và bụi. Màn màu đỏ hung của nó được sinh ra bởi vầng khí hydro nóng rực.

Blue stars/Những ngôi sao xanh

Imgur

These bright blue star clusters are located in the Small Magellanic Cloud. The star formation within these dusty cosmic clouds continues even now.

Những cụm sao màu xanh sặc sỡ này đang nằm trong Đám mây Magellan Nhỏ. Sự hình thành sao trong những đám mây bụi vũ trụ vẫn tiếp tục ngay cả bây giờ.

The Butterfly Nebula/Tinh vân Cánh Bướm

Imgur

Lying in the Milky Way Galaxy, The Butterfly Nebula stretches for more than two light-years, which is about half the distance from the Sun to the nearest star, Alpha Centauri.

Nằm trong thiên hà Milky Way, Tinh vân Cánh Bướm trải dài hơn hai năm ánh sáng, bằng một nửa khoảng cách từ Mặt Trời tới ngôi sao gần nhất, Alpha Centauri.

The Helix Nebula/Tinh vân Helix

Imgur

The Helix is an example of a planetary nebula, the expanding shell of glowing gas around a dying, Sun-like star. If seen through a telescope, this nebula looks like a huge eye.

Helix là một mẫu hình về một đám mây hành tinh, với lớp vỏ mở rộng của khối khí nóng rực xung quanh một ngôi sao sắp tàn, sao giống Mặt Trời. Nếu nhìn qua một kính thiên văn, tinh vân này trông giống như một con mắt khổng lồ.

Smiley face in space/Khuôn mặt cười trong không gian

Imgur

The eyes of this galactic happy face are two distant, bright galaxies, and the line that makes up the smile is actually an arc created by an effect called ’strong gravitational lensing.’ A galaxy cluster in the foreground acts as a cosmic lens that can bend the light coming from the more distant galaxy. That is why it remains visible.

Đôi mắt của khuôn mặt hạnh phúc khổng lồ này là hai thiên hà xa xôi, sáng chói và đường cong tạo nên nụ cười thực ra là một vòng cung được tạo ra bởi một hiệu ứng gọi là "thấu kính hấp dẫn." Một cụm thiên hà tác động ra xung quanh như một ống kính vũ trụ, có thể bẻ cong ánh sáng đến từ một thiên hà xa xôi hơn. Đó là lý do tại sao nó vẫn có thể nhìn thấy được.

The Sombrero Galaxy/Thiên hà Sombrero

Imgur

The supermassive black hole which lies in the center of this galaxy is a strong X-ray emitter.

Các lỗ đen siêu lớn nằm ở trung tâm của thiên hà này là một cụm phát xạ tia X mạnh mẽ.

The Monkey Head Nebula/Tinh vân Đầu Khỉ

Imgur

This nebula is a so-called stellar nursery that contains all the ingredients needed for star formation. Against a background of bright blue gas there are dark brown and rust-colored dust clouds.

Tinh vân này hay còn gọi là một vườn ươm sao có chứa tất cả các thành phần cần thiết cho sự hình thành sao. Trái ngược với nền khí màu xanh sáng là các đám mây bụi màu nâu sẫm và gỉ màu.

Rose of Galaxies/Quần tụ thiên hà Hoa Hồng

Imgur

Astronomers think that the Rose of Galaxies is the result of four galaxy clusters colliding. Different colors of petals indicate that they are of different ages.

Các nhà thiên văn nghĩ rằng quần tụ thiên hà Hoa Hồng là kết quả của bốn cụm thiên hà va chạm với nhau. Các màu sắc khác nhau của cánh hoa cho biết rằng chúng ở các độ tuổi khác nhau.


Nguồn: Bright Side

Theo: Châu Lê's Blog


Tặng các bạn clip tuyệt đẹp về ngày và đêm trên Trái Đất

Imgur

Link trên Imgur cho những ai load clip này chậm

1 năm trước

29 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pontus89
pontus89
Mod
 • 25
 • 9
 • 9
 • 3
 • 18

Really great

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

hơi nhiều bạn ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Mình khoái những bài dài, dai vì dịch được nó là một thử thách :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Ariana...

@@ 1 like cho chị Châu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Blu_Ski_

hay phết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KatherineMoore3

like mạnh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/wintersolder

Good

1 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
 • 25
 • 25
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9
 • 75

Khá dài đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 880

1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sa_mello
Sa_mello
 • 14
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

wow đúng là vũ trụ bao la. ảnh đẹp tuyệt!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 669

Woa!! Thật kì diệu :D 1like cho chị ...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi2

like :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Steve...

Woooooooooooooonderful! 10 lingots for you.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Thank you. I like lingot :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Future_landscape

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_lenhkimdongnhi_

hay wa like chi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/FN-5.7
FN-5.7
 • 18
 • 8
 • 3
 • 3

like chj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.-.doraemonzu.-.

One like and one ling!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhvalinh

hay wá wá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Libra...

"khuôn mặt cười trong không gian" y như...ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Canie_

1 like for you và tặng chị bức ảnh này !

http://i.imgur.com/omnjKWS.jpg em des đấy!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Cute!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sieng5
sieng5
 • 24
 • 21
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3

Thx ChauLe, exellent! Cụ E. Kant viết: "Two things fill the mind with ever new and increasing admiration and awe: the starry heavens above me and the moral law within me." Nguyên văn tiếng Đức: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir. / Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft - Kapitel 34 / Thật đáng suy ngẫm về cả hai vế mà cụ nói: Vũ trụ và "das moralische Gesetz in mir".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huongly1105

wow

1 năm trước

https://www.duolingo.com/death194

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_HatsuneMiku_

1 like cho you

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/stoneinfinity

like

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/MISUZU4ACUTETHDH
MISUZU4ACUTETHDH
 • 14
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

like

1 tháng trước