Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

Thì hiện tại tiếp diễn

Hãy nêu những dấu hiệu nhận biết được trong một câu là thì '' Hiện tại tiếp diễn'' Ai trả lời nhanh nhất mk tặng 1 lingots....

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/My_name01

có đuôi -ing

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

có các trạng từ : now , at the moment , at present , right now , at this time , ....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

Tặng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

vcl

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

chuyện j ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

đã sửa hứ >_<*"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

uk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

uk*

2 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Có Đuôi < ing > thì là hiện tại tiếp diễn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VHngGiang15

Form:S+V+ing

Dấu hiệu nhận biết là:

Trong câu có các trạng từ:at the present,today,at the moment.now ,right now.this week/month/year/...

2 năm trước