https://www.duolingo.com/profile/_Happy_Smile_

Thì hiện tại tiếp diễn

Hãy nêu những dấu hiệu nhận biết được trong một câu là thì '' Hiện tại tiếp diễn'' Ai trả lời nhanh nhất mk tặng 1 lingots....

September 24, 2016

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/My_name01

có đuôi -ing

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

có các trạng từ : now , at the moment , at present , right now , at this time , ....

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Happy_Smile_

Tặng

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

vcl

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Happy_Smile_

chuyện j ko?

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

ko

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

đã sửa hứ >_<*"

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Happy_Smile_

uk

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

uk*

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Có Đuôi < ing > thì là hiện tại tiếp diễn

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VHngGiang15

Form:S+V+ing

Dấu hiệu nhận biết là:

Trong câu có các trạng từ:at the present,today,at the moment.now ,right now.this week/month/year/...

September 25, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.