"Một người thị trưởng có một con ngựa và một con gấu."

Dịch:A mayor has a horse and a bear.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.