"Do you need an interpreter?"

Translation:Bạn có cần một thông dịch viên không?

September 27, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/hoadaiduong946

Phiên dịch viên cũng sai? What's wrong?

September 10, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.