1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Do you need an interpreter?"

"Do you need an interpreter?"

Translation:Bạn có cần một thông dịch viên không?

September 27, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/hoadaiduong946

Phiên dịch viên cũng sai? What's wrong?


https://www.duolingo.com/profile/baokhoi1

chữ CÓ Ở ĐÂU

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.