1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "This Is my chemistry teacher…

"This Is my chemistry teacher."

Translation:Đây là giáo viên môn hoá học của tôi.

October 3, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Bee314

day la giao vien hoa hoc cua toi


https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

In reality we generally say "Đây là giáo viên môn hóa của tôi" or "Đây là giáo viên hóa của tôi".


https://www.duolingo.com/profile/Bee314

day la giao vien hoa hoc cua toi


https://www.duolingo.com/profile/OnlyLight29

May be "đây là giáo viên hóa học của tôi". Or "đây là giáo viên hóa của tôi". Or "đây là giáo viên môn hóa của tôi"

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.