1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I will introduce myself."

"I will introduce myself."

Translation:Tôi sẽ giới thiệu bản thân.

October 4, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/OnlyLight29

Tôi sẽ giới thiệu bản thân mình


https://www.duolingo.com/profile/AnhTuan1960

Câu: " Tôi sẽ tự giới thiệu bản thân và tôi sẽ giới thiệu bản thân " tương đương nhau, sao bị sai nhỉ!

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.