"My left arm is normal."

Translation:Cánh tay bên trái của tôi bình thường.

October 4, 2016

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

Cánh tay trái là đủ nghĩa rồi! Đâu cần thêm từ "bên " ?


https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

Tiếng Việt chỉ nói tay/chân/mắt /tai phải /trái chứ không cần thiết thêm từ "bên". Từ bên chỉ dùng để dịch "on the left/right".

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.