"My left arm is normal."

Translation:Cánh tay bên trái của tôi bình thường.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/Tng655656
  • 25
  • 25
  • 25
  • 24
  • 1062

Cánh tay trái là đủ nghĩa rồi! Đâu cần thêm từ "bên " ?

1 year ago

https://www.duolingo.com/Tng655656
  • 25
  • 25
  • 25
  • 24
  • 1062

Tiếng Việt chỉ nói tay/chân/mắt /tai phải /trái chứ không cần thiết thêm từ "bên". Từ bên chỉ dùng để dịch "on the left/right".

1 year ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.