1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Is the speed of light the fa…

"Is the speed of light the fastest speed?"

Translation:Tốc độ của ánh sáng có phải là tốc độ nhanh nhất không?

October 6, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

Why is phải here?


https://www.duolingo.com/profile/PaulGerrar6

Why not just "Tốc độ của ánh sáng có tốc độ nhanh nhất không?"


https://www.duolingo.com/profile/Naccio42

Is this wrong? "Tốc độ ánh sáng có phải là tốc độ nhanh nhất không?"

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.