"Không ai sẽ chạm vào cái đĩa nóng."

Dịch:Nobody will touch the hot plate.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DD-Lucifer

Nobody will touch on the hot plate. why is it wrong???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Tại vì touch là đã bao hàm cả chữ vào trong đó rồi, nghĩa của nó là "chạm vào", đâu cần chữ on đâu bạn. Bạn đọc định nghĩa số 1 ở đây nhé Imgur touch Imgur

Theo trong từ điển Oxford, touch có nghĩa là tay hay một bộ phận trên cơ thể bạn tiếp xúc với một ai đó/cái gì đó.

Trong phần định nghĩa này cũng có dùng đến chữ on nhưng mà bạn lưu ý nha, câu của người ta là: "Andrew touched him on the shoulder" và nó có nghĩa là "Andrew đã chạm vào (trên)/chạm lên trên vai của anh ấy". Nên câu của bạn: "Nobody will touch on the hot plate." sẽ là: "Không ai sẽ chạm lên trên chiếc chảo nóng."

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DD-Lucifer

thank bạn, cuối cùng đã hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Không có gì đâu bạn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

no one will touch the hot dish

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.