"Η πρόθεση και ο σύνδεσμος."

Translation:The preposition and the conjunction.

October 22, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._

Does "συνεργασία" also mean "σύνδεσμος"?

October 22, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

Συνεργασία is cooperation whereas σύνδεσμος is association, link, connection, contact, liaison, conjunction

October 22, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.