"Una necessitat per ell."

Traducción:Una necesidad para él.

October 24, 2016

4 comentarios
El debate ha sido cerrado.


https://www.duolingo.com/profile/SOAP7

por qué no se diría ''per a ell''?


https://www.duolingo.com/profile/ecoeum

La solució és completament errònia. Mai mai mai podem reduir "per a" a "per" davant d'un pronom personal excepte que siga per a assenyalar causalitat. Per exemple "ho vaig per ell" (ell va ser la causa de per què ho vaig fer, però ell no és el destinatari)


https://www.duolingo.com/profile/Oceanotti

Tal vegada la regla no és tan restrictiva. També se m'acut que es pot posar “per” davant d'un pronom personal fort per significar un mitjà, un agent o un bescanvi, a més, és clar, de la causalitat. En el cas d'aquesta frase, “Una necessitat per ell”, em costa més de veure que una necessitat pugui tenir una destinació que no que la seva causa sigui la mateixa persona afectada. Si això té sentit, aleshores la frase és correcta.

De totes maneres, si els missatges que estàs deixant en els fòrums són per assenyalar errors, amb la intenció de millorar el curs, es preferible que ho facis d'una altra manera, que és la que Duolingo preveu en les seves normes. A cada exercici hi ha un botó per reportar problemes. Si el pitges i expliques l'error allà, el sistema n'informarà els administradors del curs i ells podran fer el que creguin convenient. També pot ser que llegeixin els fòrums de tant en tant, però potser no ho facin sempre i en aquest cas es malmetria la teva feina.


per / per a

Seleccionar entre per y per a puede ser difícil. Hay multitud de casos (ver las notas al pie) y los gramáticos no acaban de ponerse de acuerdo. Por eso a veces puede ser útil apelar a alguna regla simplificada a la hora de traducir. A pesar de que no sea posible establecer una equivalencia automática por‹›per y para‹›per a, sí se pueden seguir las recomendaciones de los libros de estilo de algunos medios de comunicación.

1. Cómo traducir por

Siempre, traducir por por per.

2. Cómo traducir para

Ante infinitivo, traducir para por per.

Cuando tienen valor de finalidad, ante infinitivo pueden usarse tanto per como per a, según los usos de cada variedad, aunque se admite per en todos los casos. Ese es el criterio que seguimos en el curso.

  • Estudio català per aprendre'l. (Estudio catalán para aprenderlo.)
    (Destinación o finalidad.)

Ante nombre o grupo nominal, traducir para por per a.

  • Aquest curs és per a estudiants novells de català. (Este curso es para estudiantes noveles de catalán.)
    (Ámbito de aplicación.)

  • Hom estudia per a que millori la seva vida. (Uno estudia para que mejore su vida.)
    (Destinación o finalidad.)

Recordemos que estas reglas son aproximadas, porque no son siempre obligatorias, pero son válidas y no cometeréis errores si las seguís.


A continuación os ofrecemos algunos enlaces de Optimot (en catalán) con más detalles:

Usos de per ante un nombre

Usos indistintos de per o per a ante un nombre

Usos de per a ante un nombre

Usos de per o per a ante infinitivo (1)

Usos de per o per a ante infinitivo (2)

Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.