"Thank you for your visit."

Translation:Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

October 27, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/JamesNg98b

Viếng thăm là dùng cho người đã khuất mà nhỉ?

October 27, 2016
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.