"Τα χέρια μου είναι βρώμικα."

Translation:My hands are dirty.

October 28, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 20

A brief note on vocabulary: "χέρι" means both hand and/or arm and "πόδι" means both foot and/or leg.

October 28, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.