"Το χρώμα του χυμού ροδάκινο."

Translation:The color of the peach juice.

October 29, 2016

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/philipduerdoth

Ο χυμός ποδάκινο is two words? Is ποδακινοχύμο(ς)

Which of these are possible, please?

ο χυμός ποδάκινο

ο χυμός ποδάκινου

το ποδακινοχύρο

or what?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Χυμός ροδάκινο=χυμός ροδάκινου=ροδακινοχυμός (very colloquial nad not so common). Every one of them is right.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.