https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

14 câu châm ngôn tiếng Anh hay về Hạnh Phúc

1. Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

J ROHN

2. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.

Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.

WINNIE THE POOH

3. It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.

Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.

EURIPIDES

4. What good is money if it can’t buy happiness?

Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

AGATHA CHRISTIE

5. It’s what’s in yourself that makes you happy or unhappy.

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

AGATHA CHRISTIE

6. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.

Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

WILLIAM ARTHUR WARD

7. There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means – either may do – the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier.

Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.

BENJAMIN FRANKLIN

8. Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has the more one wants.

Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu.

BENJAMIN FRANKLIN

9. Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

DALE CARNEGIE

10. To have joy one must share it. Happiness was born a twin.

Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

LORD BYRON

11. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

VICTOR HUGO

12. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

HENRY DAVID THOREAU

13. One half of the world cannot understand the pleasures of the other.

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.

JANE AUSTEN

14. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.

MAHATMA GANDHI

Nguồn: Click Here

November 2, 2016

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/...Sera...

1 like cho cj Jo

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

mơn e^^

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Sera...

kcj cj

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/gps2001

like for youuuuu

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

mơn bn

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Like cho chị.

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

mơn e

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

1like cho cj jo

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

Mơn e

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lenix.

^^

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

1 like

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

mơn

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

ko có gì

November 3, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.