"Đội của họ đã một trận đấu tệ."

Translation:Their team had a bad match.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1506

Chinese 戰鬥 ‘battle, fight, combat’

 • Mandarin: zhàndòu
 • Cantonese: jindau
 • Taiwanese Hokkien: chiàn-tàu
2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.