"Nó là một vấn đề quốc gia."

Dịch:It is a national issue.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mrdeathmage

"It is an issue of the nation" duoc khong ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Huy106484

Khi nao thi " issue " va khi nao " problem"??

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Có thể thay thế cho nhau

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.