"Nó là một vấn đề quốc gia."

Dịch:It is a national issue.

11/3/2016, 12:44:36 AM

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mrdeathmage

"It is an issue of the nation" duoc khong ?

11/3/2016, 12:44:36 AM

https://www.duolingo.com/Huy106484

Khi nao thi " issue " va khi nao " problem"??

6/1/2018, 2:07:32 PM

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Có thể thay thế cho nhau

6/27/2018, 1:10:38 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.