"Chúng tôi đang nghiên cứu hành vi của anh ấy."

Translation:We are studying his behavior.

November 5, 2016

1 Comment

Sorted by top thread

https://www.duolingo.com/profile/AnCatDubh

From Chinese 行爲

  • Mandarin: xíngwèi
  • Cantonese: hàhngwàih
  • Sixian Hakka: hàng vì
November 5, 2016
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.