"Σήμερα είναι μία διαφορετική ημέρα."

Translation:Today is a different day.

November 7, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Prettystone

Αύριο είναι μία διαφορετική ημέρα


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Αυγό είναι μία διαφορετική ημέρα

Αυγό = Egg
Αυτό = It/This ;)

You cannot say 'Αυτό είναι μία διαφορετική ημέρα.' It is ungrammatical in Greek. Furthermore, you cannot replace 'today' with 'it/this/αυτό'.


https://www.duolingo.com/profile/Prettystone

Eh, i always make confusion between egg and tomorrow :P Edited.


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Regarding your edit:

Αύριο είναι μία διαφορετική ημέρα

Αύριο = tomorrow. So, still not a good translation I'm afraid. Unless you're quoting Scarlett O'Hara, I suppose...


https://www.duolingo.com/profile/Vemund63

Does the word δια mean "light"?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.