1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Hello, please help yourself."

"Hello, please help yourself."

Translation:Chào, làm ơn cứ tự nhiên.

November 16, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/nguynvnlin12

làm ơn đừng khách sáo thì sao

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.