1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "She is very stubborn."

"She is very stubborn."

Translation:Cô ấy rất bướng bỉnh.

November 16, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/nishiki_chi

In Vietnamese slang, "buong binh" can be also known as "cung dau" meaning 'hard-headed'. So would it be the same thing?


https://www.duolingo.com/profile/TehVanarch

There are just so many ways to express "stubborn".


https://www.duolingo.com/profile/ABvSXl

No, it's not the same as cung dau


https://www.duolingo.com/profile/windy2108

sao không thể dùng ngang bướng được nhỉ? add giải thích hộ em với!


https://www.duolingo.com/profile/phil282487

bướng binh or binh bướng ?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.