Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Cách sử dụng IN, AT, ON

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Các bạn đến sau có thể tự làm rồi so sánh bài làm với đáp án bên dưới.


Ba giới từ chỉ thời gian, vị trí "in", "on", "at" thường khiến người học cảm thấy khó nhớ. Sơ đồ hình phễu sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.


Tưởng tượng cách sử dụng "in","on'', "at" như một tam giác ngược, hoặc chiếc phếu. Chiếc phễu này lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc giảm dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ cụ thể.


IN

Phần đỉnh của phễu là giành cho giới từ in - chỉ những thứ lớn nhất, chung chung nhất. Với thời gian, in dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như century (thế kỷ) cho đến week (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, in dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood.

In dùng thời gian từ chung nhất cho đến week (tuần), địa điểm từ chung nhất cho đến thị trấn , làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.

!Imgur


ON

Phần giữa của phễu giành cho on, tương ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với in.

Về thời gian, on dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th, .

Ngoại lệ: on my lunch break.

Về địa điểm, on dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển...

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street .

Như vậy, on dùng cho mốc thời gian nhỏ hơn week cho đến ngày, dịp; địa điểm là các vùng.


AT

Phần chóp phễu, tương ứng với thời gian địa điểm cụ thể nhất, giành cho giới từ at.

Về thời gian, at dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night.

Về địa điểm, at dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Như vậy, cách dùng giới từ về thời gian, địa điểm của ba giới từ in, on, at* tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.

Theo: vnexpress


Bài tập

BT: Điền giới từ thích hợp: in, at hay on

1) The train arrive .......... Nottingham station at twelve.

2) The meeting took place ......... the company's headquarters.

3) Some people are ........ prison for crimes they have not committed.

4) In many countries people drive ........ the left.

5) I forgot my umbrella .......... the bus.

6) Henry was born .......... 1992.

7) ......... what day were you born?

8) Do you live ........ Los Angeles?

9) I am up at five o'clock ....... the morning.

10) Will you drop me ....... my house on your way home?

11) ........ breakfast-time we do not eat salad.

12) There were a lot of people ........ the shop.

13) Go along this road, then turn left ......... the shop.

14) I'll meet you ....... the entrance to the hotel.

15) There is somebody ...... the door.

16) There is a notice ...... the door.

17) There is some water ...... the bottle.

18) Nicola was wearing a silver ring ...... her little finger.

19) There was an accident ...... the crossroads this morning.

20) You’ll find the sports results ...... the back page of the newspaper.


ĐÁP ÁN

1) The train arrive at Nottingham station at twelve.

2) The meeting took place at the company's headquarters.

3) Some people are in prison for crimes they have not committed.

4) In many countries people drive on the left.

5) I forgot my umbrella on the bus.

6) Henry was born in 1992.

7) On what day were you born?

8) Do you live in Los Angeles?

9) I am up at five o'clock in the morning.

10) Will you drop me at my house on your way home?

11) At breakfast-time we do not eat salad.

12) There were a lot of people in the shop.

13) Go along this road, then turn left at the shop.

14) I'll meet you at the entrance to the hotel.

15) There is somebody at the door.

16) There is a notice on the door.

17) There is some water in the bottle.

18) Nicola was wearing a silver ring on her little finger.

19) There was an accident at the crossroads this morning.

20) You’ll find the sports results on the back page of the newspaper.


Bảng điểm

Mùa Thu, huynhthibong đang dẫn đầu. Có nhiều bạn làm bài chưa tốt.

Imgur

Imgur

1 năm trước

45 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Đã có bảng điểm và chấm dứt thời gian làm bài.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

lẹ thiệt, mới vô tức thì :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Bông học giỏi quá!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

hên thôi, not giỏi =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthukhoa123

chị kêu vào làm bài mà em mới vào thì hết hạn rùi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

sao ở dưới lại có chữ bài tập chj ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

like chj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Thì có bài tập để làm chứ sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

tại luk em thấy có mỗi chữ bài tập to tướng....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HinoRie

tặng cj like nè

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...ABCDE...

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Bài tập đâu ạ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Nãy đang soạn, đã có BT. Tính soạn nhiều hơn, mà thôi cho 20 câu.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Autumn_Maple

Chị Châu ơi thiếu phần điền tên nick rồi :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

ơ để thêm. Đã thêm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

em xong roi chi chấm cho em nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamLinhChi91

Làm xong rồi <3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

Khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Lan_Phuong_

khó thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yumin383650

like cho cj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Ai đây

Imgur

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

kinh thật -_-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

có điểm rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Autumn_Maple

A friend of ChauLe3 là ai vậy chị Châu?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

ko bik nhưng mà làm đúng hết đấy ;v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamLinhChi91

No, giờ nhìn lại thấy sai lãng xẹt, ba chấm...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

Khó lắm chị ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Chị nghĩ em có nguy cơ mất chức lớp trưởng. Giờ chị biết điểm yếu của em là phần giới từ rồi nhé, sẽ ra nhiều nhiều :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

Lần sau em sẽ gỡ lại điểm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

ko để bị nhục thế này nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

come on!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

haizzz

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

Chị đè nát tâm lý của em rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamLinhChi91

Cho thêm 20 câu nữa đi châu lê ơi làm thêm môtj bài

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

lạy cụ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

tối nhé, giờ ko rảnh.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Tozen_

Dê :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thien-ha

oh, hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Em đã làm chị nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

Done :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthibong

chưa thấy chấm bài luôn :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthukhoa123

thế làm sao mik đăng đáp án của mik ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 154

Thường khi mình đăng bài tập, nếu còn hạn nộp mình sẽ đính 1 cái link làm bài, nhưng bài tập này mình đạ chấm xong. Giờ bạn chỉ việc làm thử đáp án rồi so với đáp án thôi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthukhoa123

à thế làm sao mik biết là có bài tập mới

1 năm trước