Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_jack_frost_

SONG NGỮ :thế giới song song tồn tại và thậm chí là tương tác với thế giới chúng ta

According to a new theory, parallel words are real and even interact with our world. The existence of parallel world theory may help explain some of the bizarre consequences inherent in quantum mechanics.

Theo một học thuyết mới, các thế giới song song có thật và thậm chí còn tương tác với thế giới chúng ta. Thuyết về sự tồn tại của thế giới song song có thể giúp giải thích một số hiện tượng kì lạ mà khoa học không giải thích nổi.

The idea of parallel universes in quantum mechanics has been around since 1957.

Ý niệm về vũ trụ song song trong cơ học lượng tử có từ khoảng năm 1957.

In the well-known ‘Many-Worlds Interpretation,’ each universe branches into a bunch of new universes every time a quantum measurement is made. All possibilities are therefore realized – in some universes the dinosaur-killing asteroid missed Earth. In others, Australia was colonized by the Portuguese.

Trong cuốn sách “Many-Worlds-Interpretation” nổi tiếng đề cập tới các thế giới khác nhau, mỗi nhánh vũ trụ lại tách thành một loạt các vũ trụ mới mỗi lần tiến hành phép đo lượng tử. Ở một thế giới khác rất có thể khủng long vẫn tồn tại vì thiên thạch không va vào trái đất. Trong thế giới khác, có thể Úc là thuộc địa của Bồ Đào Nha (chứ không phải Anh như ở thế giới của chúng ta – người dịch chú thích thêm).

But critics question the reality of these other universes since they do not influence our universe at all.

Nhưng các nhà phản biện đặt vấn đề là thực tế thì các vũ trụ khác ấy chẳng tác động gì đến vũ trụ của chúng ta.

Some scientist suggest there is a universal force of repulsion between ‘nearby’ (i.e. similar) worlds, which tends to make them more dissimilar.

Một số nhà khoa học cho rằng có "một lực đẩy chung giữa hai thế giới 'lân cận' (tức là hai thế giới giống nhau), chính cái lực này làm cho chúng trở nên khác nhau nhiều hơn.

THÂN : jack_frost

<pre> nguồn : http//: tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/chi-tiet-bai-dich/2377/Scientists-state-parallel-worlds-EXIST-and-even-interact-with-our-World.html </pre>
4
1 năm trước

30 Nhận xét