"Το κουτί έχει τριάντα σοκολάτες."

Translation:The box has thirty chocolates.

November 21, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/PeterArentoft

Now I want chocolate! :(

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/ArinVeland

Should "The box contains thirty chocolates." not be an accepted answer?

March 29, 2017

https://www.duolingo.com/nacreousnereid

To contain = περιέχει. Note εχει is in the word! The περι- seems to be a prefix to mean "around", like "perimeter." Other examples include περιεχόμενο (content, like of a book) , περιλαμβάνει (to include), περιορίζει (to confine), and περιβάλλον (environment).

April 4, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.